سیستم ترمز تویوتا هایلوکس

تویوتا تک

سیستم ترمز تویوتا هایلوکس - بدونه واسطه سیستم ترمز تویوتا هایلوکس بخرید

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۲۱۲۱۶۴۲۹

باید بدانید که این سیستم ترمز ESP تویوتا هایلوکس برای کنترل مطلوب خودرو و بر روی سطح جاده و حفظ ثبات آن در هنگام پیچیدن،طراحی شده است.هنگامی که راننده با گردش سریع فرمان،کنترل خودرو را از دست بدهد وخودرو بلغزد، سیستم ترمز ESP تویوتا هایلوکس آن را به مسیر اصلی خود بر میگرداند.

زمانی که ماشینی در حال حرکت می باشد و ناگهان ترمز یکی از چرخهای آن فعال می شود،به دلیل اختلاف سرعت،در جهت همان چرخ می چرخاند. راننده با فشردن یکی ازپدالها یا اهرمهای موجود در زیر پای خود خودرو را به سمت دلخواه، هدایت می کند. سیستم ترمزESP تویوتا هایلوکس هنگام تغییر مسیر ناخواسته خودرو آن را به مسیر اولیه خود باز می گرداند.ESP ،لغزش جانبی خودرو را در هنگام گردش فرمان با اعمال نیروی ترمز بر روی یک چرخ، کنترل می کند و خودرو را به مسیر مورد نظر راننده بر می گرداند.

باید با اطلاع برسانیم که این سیستم ترمز ESP تویوتا هایلوکس یک سیستم هوشمند می باشد که استفاده از آن نتایج جالب توجهی در عملکرد خودروها دارد. درنتیجه سیستم ترمز ESP تویوتا هایلوکس فعال یک مدار بسته ترمز با کنترل کامپیوتری است که شامل پمپ هیدرولیک، مدولاتور ، سنسورها، واحد کنترل الکتریکی ، خطوط هیدرولیکی عملگرهای ترمز در چرخ ها و در بعضی موارد تجهیزات نیوماتیکی، کمپرسورها و شیرهای نیوماتیکی می شود. در این سیستم ترمز ESP تویوتا هایلوکس فشار هیدرولیکی لازم جهت ترمز گیری به دو طریق ایجاد می شود: یکی از فشار پای راننده بر روی پدال ترمز و دیگری از طریق پمپ روغن که بدون دخالت راننده فشار هیدرولیکی لازم را ایجاد می کند.


ECU سیستم ترمزESP تویوتا هایلوکس با استفاده از حسگر فرمان از جهت مورد نظر راننده مطلع می شود.حسگر چرخها و محاسبات اختلاف سرعت ایجاد شده،وضعیت خودرو را روی سطح،تخمین می زند و با مقایسه این دو داده، انحراف خودرو از مسیر مورد نظر، بررسی می شود.هنگام گردش فرمان،بین چرخ ها و اطلاعات حسگر شتاب، جهت مورد نظر راننده را مشخص می کند. اگر لغزش جانبی در خودرو ایجاد شده باشد، سیستم ترمز ESP تویوتا هایلوکس آن را به حالت اولیه خود باز می گردا ند .

ESP سیستم ترمز نیست.بلکه یک برنامه پایداری الکترونیکی است.

کار سیستم ترمز ESP تویوتا هایلوکس چیست؟

در این جا با اندازه گیری مداوم این پارامترها وضعیت حرکتی خودرو رو بررسی میکند:

1- سرعت گردش هر چرخ و سرعت حرکت خودرو

2-وضعیت قرار گیری فرمان و همینطور محاسبه سرعت گرداندن فرمان

3-میزان شتاب وارده طولی و شعاعی به خودرو

4-وضعیت موتور از نظر گشتاور تولیدی

5. در بعضی از گونه ها تعدادی سنسور برای بررسی وضعیت مسیر حرکت از نظر خیس یا خشک بودن و همینطور میزان لغزندگی مسیر حرکت هم وجود داره.


پس سیستم ترمز ESP  تویوتا هایلوکس یکی از مهمترین سیستم های ایمنی خودرو می باشد که وظیفه آن حفظ پایداری خودرو در تمام شرایط رانندگی مخصوصا هنگام حرکت خودرو در پیچ می باشد ، عملکرد سیستم ای اس پی ، کمی پیچیده است و نیاز به دقت فراوان دارد.


ESP از سیستم ترمز تویوتا هایلوکس استفاد می‌کند تا فرمان‌پذیری و کشش خودرو را حفظ نماید و به وسیله‌ این ترمز گیری انتخابی نیروی عکس العمل مورد نیاز را برای حفظ خودرو در حالت دلخواه راننده را تامین می‌کند. سیستم ترمزESP تویوتا هایلوکس نه تنها توسط ترمزگیری تعادل خودرو را حفظ می‌کند بلکه می‌تواند در صورت لزوم با اثر گذاری بر نیروی موتور و ایجاد شتاب در چرخ‌های محرک طبق قوانین فیزیک کشش مناسب را حفظ کند.