سنسور ضربه تویوتا لندکروز

تویوتا تک

سنسور ضربه تویوتا لندکروز - بدونه واسطه سنسور ضربه تویوتا لندکروز بخرید

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۲۱۲۱۶۴۲۹

در واقع این قطعه از خودرو یعنی ،سنسور ضربه تویوتا لندکروز یا ناک سنسور قطعه ای هست که در پر لرزش ترین قسمت موتور نصب شده و وظیفه گزارش دهی مقدار لرزش خودرو را به ECU دارد. این سنسور ضربه تویوتا لندکروز همه لرزش های موتور را که به وجود آمده را اندازه گیری کرده و برای کامپیوتر خودرو ارسال می کند. اگر مقدار محاسبه شده طبیعی باشد و با استانداردهای ECU مطابقت داشته باشد، کامپیوتر از خود عکس العملی نشان نخواهد داد، اما اگر مقدار اندازه گیری شده با مقدار استاندارد مطابقت نداشته باشد، ECU سریعا چراغ چک خودرو را روشن کرده و مقدار پاشش سوخت را کم کرده و نسبت سوخت به هوا را اصطلاحا غنی تر می نماید.

در چنین مواقعی لرزش های موتور باعث کاهش عمر قطعات و از بین رفتن سریع آنها می شود. برای برطرف کردن این مشکل، کامپیوتر میزان پاشش سوخت را از طریق انژکتورها کم کرده و از این طریق لرزش ها را کاهش و به حداقل می رساند. در بعضی از مواقع نیز سنسور ضربه تویوتا لندکروز حالت حالت بحرانی را نشان دهد که در این صورت کامپیوتر خودرو چراغ چک را روشن می کند که در این صورت باید سریعا به یک تعمیرگاه مراجعه کرد.

عیب یابی سنسور ضربه تویوتا لندکروز یا ناک سنسور

در اکثر مواقع امکان دارد ماشین مشکل مهمی از نظرضربه نداشته باشد و میزان لرزش موتورطبیعی باشد ولی همچنان سنسور ضربه تویوتا لندکروز به ارسال خطا به ECU مشغول است. در این زمان به ممکن است ، ایراد ازعدد اوکتان بنزین درون باک باشد .در صورتی که بنزین دارای اوکتان مناسب نباشد،این امرباعث میشود که سنسور ضربه تویوتا لندکروز مداوم وارد مدار بشود وبه ارسال خطا بپردازد و درنهایت ECU با کاهش میزان پاشش سوخت باعث کم شدن و پایین آمدن قدرت موتور میشود. برای برطرف کردن این مشکل ابتدا نوع بنزین داخل باک را عوض کرده و برای مدتی از بنزین نوع سوپراستفاده کنید.در حالت کلی پایین بودن مقداراوکتان بنزین باعث کارکردن مداوم سنسور ضربه تویوتا لندکروز میشود.

هر اندازه مقدار اوکتان سوخت پایین تر باشد، سوخت دراثرفشرده شدن سریعتربه احتراق میرسد و موجب انفجار زود هنگام و ضربه به سر پیستون می شود،دقیقا قبل ازآنکه پیستون کامل بالا بیاید وازنقطه مرگ رد شود. این ضربه موجب لرزش شدید موتوروآسیب دیدن قطعات آن،مخصوصا شاتون ها وپیستون ها میگردد که حداکثر ضربه به آنها وارد میشود.

به طور معمول ، اگرهرچقدر مقدار اوکتان سوخت بیشترباشد مقاومت آن در مقابل فشردگی و متراکم شدن زیادتر میشود ودراثرفشار،به احتراق زود هنگام نمیرسد.ببه همین خاطر بیشتر

موتورهای مدرن و پیشرفته امروزی تراکمشان 10 به 1 است واگر بنزین با اکتان پایین تراز98 درآن ها استفاده شود، موجب ناک شدید و ضربه زنی به موتور می گردد.

در این قسمت سوخت گازوئیل ازعدد اوکتان کمتری نسبت به بنزین برخورداراست وبه منظور موتورهای دیزلی شمع ندارند زیرا به محض متراکم و جمع شدن گازوییل و ترکیبش با هوا، به صورت خودکار کاراحتراق انجام می شود.

انفجارحاصل از سوخت با اکتان پایین، باعث ضربه زنی به بدنه موتور میشود ودرنهایت سنسورضربه تویوتا لندکروز فعال می شود. در اینجا سنسورضربه تویوتا لندکروز وارد کارشده و با دادن گزارش خطا، از ECU میخواهد که میزان پاشش سوخت را کاهش دهد تا به موتورخودرو ضربه کمتری وارد شود.