استکان تایپیت تویوتا کمری

تویوتا تک

استکان تایپیت تویوتا کمری - بدونه واسطه استکان تایپیت تویوتا کمری بخرید

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۲۱۲۱۶۴۲۹

استکان تایپیت کمریاز قطعات سیستم سوپاپ میباشد،این قطعه یک واسطه بین میل سوپاپ و سوپاپ میباشد . البته سعی کنید تا جای ممکن از قطعات اصلی استفاده کنید زیرا در صورت استفاده از قطعات غیر استاندارد امکان صدمه به دیگر قطعه ها وجود دارد.

اما در مورد موتورهای سوپاپ رو سوپاپ بالابر یا استکان تایپیت تویوتا کمری قطعه ای وجود دارد که حرکت برجستگی بادامک را به میله تایپت (تایپیت) انتقال می دهد . البته در بعضی موتورهای میل سوپاپ رو حرکت بادامک از طریق این قطعه مستقیما به ساق سوپاپ منتقل می شود و در سایر موتورهای میل سوپاپ رو حرکت بادامک از طریق انگشتی به ساق سوپاپ انتقال می یابد .

البته باید بدانید که دو نوع تایپیت (تایپت) وجود دارد : تایپت مکانیکی و تایپت روغنی . در تایپت مکانیکی استوانه ای توپر یا تو خالی می باشد در موتورهای سوپاپ رو تایپت سوار بادامک است.

در این قسمت حرکت بادامک را به میل تایپت انتقال می دهد در موتورهای میل سوپاپ رو تایپت حرکت بادامک را از طریق
استکان تایپیت تویوتا کمری یا از طریق انگشتی مستقیما به ساق سوپاپ منتقل می کند سطحی که سوار بادامک است صاف به نظر می رسد اگر چه معمولا اندکی محدب است برجستگی بادامک با سطح تاپیت تماس خارج از مرکز دارد در نتیجه تایپیت هر بار که بالا می رود اندکی می چرخد .

بسیاری از موتورها تایپت غلتکی دارند این نوع تایپت غلتکی دارد که روی بلبرینگ های ساچمه سوزنی می چرخد غلتک به عوض لغزیدن روی بادامک روی ان می غلتد در نتیجه اصطکاک کاهش می یابد و مصرف سوخت کم می شود .

در مورد این نوع تایپتهای غلتکی نباید در سوراخ خود بچرخند در غیر این صورت کج می چرخند برای جلوگیری از چرخش تایپت غلتکی روی بدنه تایپت سطح راهنمای تختی ایجاد می کنند این سطح راهنما حرکت تایپت به بالا و پایین را امکان پذیر می کند اما مانع چرخش ان می شود.

تایپتهای روغنی: در تایپت روغنی از فشار روغن موتور برای حفظ تماس تایپت با برجستگی بادامک و در موتورهای سوپاپ رو با میل بادامک استفاده می شود در موتورهای میل سوپاپ رو با استکان تایپیت تویوتا کمری بین برجستگی بادامک و ساق سوپاپ است تایپت روغنی به طور خودکار با تغییر میزان خلاصی سیستم محرک تنظیم می شود خلاصی سیستم محرک سوپاپ از انبساط یا سایش ناشی می شود .

دلایل خرابی استکان تایپیت کمری به شرح زیر است :

-صدای تق تق از ناحیه باالی موتور زمانی که موتور سرد است و با گرم شدن این صدا کاهش می یابد 

-خرابی استکان تایپیت اصلی تویوتا کمری ،باعث می شود موتور با استارت زیاد همراه باشد.
-عمده ترین علت خرابی تایپیت ها استفاده از روغن نامرغوب و یا تعویض دیر روغن و یا استفاده از روغن با گرانروی متفاوت با کارکرد موتور است.