استکان تایپیت تویوتا کرولا

تویوتا تک

استکان تایپیت تویوتا کرولا - بدونه واسطه استکان تایپیت تویوتا کرولا بخرید

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۲۱۲۱۶۴۲۹

استکان تایپیت تویوتا کرولا از قطعات سیستم سوپاپ میباشد، در واقع استکان تایپیت یک واسطه بین میل سوپاپ و سوپاپ در موتور خودرو است . البته سعی کنید تا جای ممکن از قطعات اصلی و استاندارداستفاده کنید زیرا در صورت استفاده از قطعات غیر استاندارد امکان صدمه به دیگر قطعه ها وجود دارد.

به هر حال در روی موتورهای سوپاپ رو ، سوپاپ بالابر یا استکان تایپیت تویوتا کرولا ،  قطعه ای وجود دارد که حرکت برجستگی بادامک را به میله تایپت (تایپیت) انتقال می دهد . می توان گفت که در بعضی موتورهای میل سوپاپ رو حرکت بادامک از طریق استکان تایپیت تویوتا کرولا مستقیما به ساق سوپاپ منتقل می شود و در سایر موتورهای میل سوپاپ رو حرکت بادامک از طریق انگشتی به ساق سوپاپ انتقال می دهد .

این قطعه دارای دو نوع تایپیت (تایپت) می باشد : تایپت مکانیکی و تایپت روغنی .

در تایپت مکانیکی استوانه ای توپر یا تو خالی می باشد در موتورهای سوپاپ رو تایپت سوار بادامک است.

در این قسمت حرکت بادامک را به میل تایپت انتقال می دهد در موتورهای میل سوپاپ رو تایپت حرکت بادامک را از طریق استکان تایپیت تویوتا کرولا یا از طریق انگشتی مستقیما به ساق سوپاپ منتقل می کند سطحی که سوار بادامک است صاف به نظر می رسد اگر چه معمولا اندکی محدب است برجستگی بادامک با سطح تاپیت تماس خارج از مرکز دارد در نتیجه تایپیت هر بار که بالا می رود اندکی می چرخد .بسیاری از موتورها تایپت غلتکی دارند این نوع تایپت غلتکی دارد که روی بلبرینگ های ساچمه سوزنی می چرخد غلتک به عوض لغزیدن روی بادامک روی ان می غلتد در نتیجه اصطکاک کاهش می یابد و مصرف سوخت کم می شود .

در مورد این نوع تایپتهای غلتکی نباید در سوراخ خود بچرخند در غیر این صورت کج می چرخند برای جلوگیری از چرخش تایپت غلتکی روی بدنه تایپت سطح راهنمای تختی ایجاد می کنند این سطح راهنما حرکت تایپت به بالا و پایین را امکان پذیر می کند اما مانع چرخش ان می شود.

تایپتهای روغنی: در تایپت روغنی از فشار روغن موتور برای حفظ تماس تایپت با برجستگی بادامک و در موتورهای سوپاپ رو با میل بادامک استفاده می شود در موتورهای میل سوپاپ رو با استکان تایپیت تویوتا کرولا بین برجستگی بادامک و ساق سوپاپ است تایپت روغنی به طور خودکار با تغییر میزان خلاصی سیستم محرک تنظیم می شود خلاصی سیستم محرک سوپاپ از انبساط یا سایش ناشی می شود .

علت های خرابی استکان تایپیت تویوتا کرولا عبارتند از  :

-ایجاد صدای تق تق از ناحیه باالی موتور زمانی که موتور سرد است و با گرم شدن این صدا کاهش می یابد 

-خرابی استکان تایپیت تویوتا کرولا ،باعث می شود موتور با استارت زیاد همراه باشد.
-عمده ترین علت خرابی تایپیت ها استفاده از روغن نامرغوب و یا تعویض دیر روغن و یا استفاده از روغن با گرانروی متفاوت با کارکرد موتور است.