فولی تسمه سفت کن تویوتا هایلوکس

تویوتا تک

فولی تسمه سفت کن تویوتا هایلوکس - بدونه واسطه فولی تسمه سفت کن تویوتا هایلوکس بخرید

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۲۱۲۱۶۴۲۹

درجهت برقراری ارتباط بین دو محور و انتقال قدرت و تسمه از فولی تسمه سفت کن تویوتا هایلوکس  استفاده می شود. برای سفت بودن ،تسمه به طور معمول از تسمه سفت کن یا فولی تسمه سفت کن تویوتا هایلوکس استفاده می کنند و با کمک از این فولی هرزگرد ، تسمه را به طرف پایین فشار داده تا سفتی مورد نیاز خود را بدست آورد.


فولی تسمه سفت کن تویوتا هایلوکس  نیز در بیرون تسمه پروانه قرار دارد تا بتواند ایجاد کشش را با فشار دادن به یک نقطه از تسمه ایجاد کند. در واقع تسمه پروانه‌ها عامل انتقال انرژی به قطعاتی مانند دینام و فن خنک کن رادیاتور هستند.

در موقع تعویض تسمه پروانه ، تمسه سفت کن را نیز بای تعویض کنید

نشانه های تعویض فولی تسمه سفت کن تویوتا هایلوکس 

هنگامی که موتور را روشن کردید، و صدای غیرعادی شبیه جیر جیر و ساییدگی را از موتور شنید.باید فورا به این که فولی تسمه سفت کن تویوتا هایلوکس  خراب شده است شک کنید.

روش تعویض فولی تسمه سفت کن تویوتا هایلوکس 

-صدای موتور را بررسی کنید تا شاید متوجه صدای خراش مانندی شوید.

-اول حتما تسمه پروانه را باز کنید.

-در مرحله بعدی این قطعه فولی‌ها را بررسی کنید.

-باید تسمه سفت کن را بررسی کنید.

-اگر خراب شده بود آن را با یک فولی تسمه سفت کن تویوتا هایلوکس  جدید جایگزین کنید.

-در اخر تسمه پروانه را نصب کنید.

-ماشین را روشن کنید تا مطمئن شوید که نویز برطرف شده است.