فولی تسمه سفت کن تویوتا پرادو

تویوتا تک

فولی تسمه سفت کن تویوتا پرادو - بدونه واسطه فولی تسمه سفت کن تویوتا پرادو بخرید

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۲۱۲۱۶۴۲۹

در واقع کار فولی تسمه سفت کن تویوتا پرادو این است تا کشش مشخصی را بر روی تسمه پروانه ایجاد کند که این کشش به دو صورت انجام می‌گیرد.

فولی تسمه سفت کن پرادو نیز در بیرون تسمه پروانه قرار دارد تا بتواند ایجاد کشش را با فشار دادن به یک نقطه از تسمه ایجاد کند. و بیشتر تسمه پروانه‌ها عامل انتقال انرژی به قطعاتی مانند دینام و فن خنک کن رادیاتور هستند.

علامت خرابی فولی تسمه سفت کن به این صورت است که اگر متوجه صدای جیر جیر تسمه دید بدانید که می توانی این مشکل از این قطعه باشد. این قطعه به همراه پولی‌ها درگیر یکدیگر می باشند.

زمان تعویض فولی تسمه سفت کن

هر زمان که تسمه پروانه مورد بررسی قرار داده یا تعویض می‌شود باید این فولی تسمه را نیز بررسی کنید. در هنگام بررسی خودرو باید سیستم تسمه و پولی‌ها که شامل تسمه سفت کن نیز هست بررسی شود. در واقع این فولی تسمه سفت کن تویوتا پرادوعمر بیشتری نسبت به تسمه پروانه دارد. بهتر است تا هر وقت تسمه پروانه تعویض می‌شود، این قطعه نیز تعویض شود.