فولی تسمه سفت کن تویوتا یاریس

تویوتا تک

فولی تسمه سفت کن تویوتا یاریس - بدونه واسطه فولی تسمه سفت کن تویوتا یاریس بخرید

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۲۱۲۱۶۴۲۹

یکی از قطعات خودرو به نام فولی تسمه سفت کن تویوتا یاریس می باشد که این قطعه وظیفه دارد تا کشش مشخصی را بر روی تسمه پروانه ابه وجود بیاورد که این کشش به دو صورت انجام می‌شود. 

در حقیقت محل قرار گیری فولی تسمه سفت کن تویوتا یاریس  در بیرون تسمه پروانه بوده که این امر می تواند باعث ایجاد کشش و با فشار دادن به یک نقطه از تسمه به وجود آید. و بهتراست بدانید که بیشتر تسمه پروانه‌ها عامل انتقال انرژی به قطعاتی مانند دینام و فن خنک کن رادیاتور می باشند.

دلیل خرابی فولی تسمه سفت کن تویوتا یاریس وجود صدای جیر جیردر تسمه می باشد.

مدت تعویض  فولی تسمه سفت کن تویوتا یاریس 

وقتی خودرو را برای بازبینی می برید حتما در آن زمان تسمه پروانه را نیز مورد بررسی قرار بدهیدالبته فولی تسمه سفت کن را نیز باید بررسی کنید . درزمان بررسی خودرو باید سیستم تسمه و پولی‌ها که شامل تسمه سفت کن نیز بایدبه طور قطع بررسی شوند. این قطعه،  فولی تسمه سفت کن تویوتا یاریس عمر بیشتری دارد درحالی که عمرتسمه پروانه  کمتر از آن است . بنابراین هر وقت تسمه پروانه را تعویض می کنید،  فولی تسمه سفت کن تویوتا یاریس  ونیز باید تعویض شود.