پرژکتور تویوتا یاریس

تویوتا تک

پرژکتور تویوتا یاریس - بدونه واسطه پرژکتور تویوتا یاریس بخرید

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۲۱۲۱۶۴۲۹

بیشتر در جاده ها و زمان هایی که شرایط جوی نامناسب می باشد از پرژکتور تویوتا یاریس استفاده می کنند .این درحالی که راننده نیاز به نور بیشتری برای دید در شب دارد. در این موارد استفاده از پرژکتور تویوتا یاریس برای دید بهتر در شرایط نامساعد جوی مناسب می باشد.

البته باید گفت که این پرژکتور تویوتا یاریس طوری طراحی شده که نوری که توسط این چراغ پخش میشود با فاصله کم در روی جاده تابیده می شود. این نور در هنگام حرکت با سرعت کم مسیر خودرو بر روی جاده را مشخص می کند.

باید بدانیدکه فاصله پرتاب نور در این پرژکتور تویوتا یاریس کمتر از 100 متر وبیشتربه رنگ زرد هستند.البته رنگ چراغ پرژکتورها به رنگ زرد و سفید می باشد که انتخاب رنگ بسته به استاندارد کشور مربوط دارد.

به علت قرار گرفتن پرژکتور تویوتا یاریس در قسمت جلو خودرو زمانی که روشن است گرمای زیادی تولید می کند. پس هنگامی که خودرو درشرایط جوی: بارش باران و یا عبور از میانه آب قرار می گیرد به دلیل اختلاف دما باعث سوختن لامپ ها می شود.

*این چراغ پرژکتور تویوتا یاریس در مواردی به علت خرابی یا صدمه فیزیکی که بیشتر بر اثر تصادف بوجود می آید صدمه می بیند.

*در برخی موارد برخورد با موانع جاده ای یا اجسام دوران در مسیر و یا وجود حیوانات در جاده ها می تواند باعث آسیب پرژکتور تویوتا یاریس میشود.

محل جاگیری این پرژکتور تویوتا یاریس درون محفظه ای است بنام قاب پرژکتور و در داخل سپر جلو قرار دارد.