ریموت یاریس

تویوتا تک

ریموت یاریس - بدونه واسطه ریموت یاریس بخرید

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۹۶۰۹۵۵۹۵

ریموت یاریس

یکی از قطعات اصلی برای ورود و خروج از خودرو و روشن کردن خودرو ریموت یاریس می باشد.که البته باید در نگه داری آن دقت کامل انجام شود.

1-به سمت درب خودرو سمت راننده رفته وآن را باز نگه دارید.

2-در این نوبت  سوئیچ دو مرتبه در مغزی گذاشته و خارج کنید.

3-حالا درب خودرو سمت راننده را دو مرتبه باز و بسته کنید.

4-اکنون سوئیچ را در مغزی سوئیچ گذاشته و درآورید.

5-برای اطمینان درب خودرو سمت راننده را دو بار باز و بسته کنید.

6- در اینجا سوئیچ را در مغزی گذاشته و درآورید.

7-باید درب خودرو سمت راننده را ببندید.

8-در واقع سوئیچ را دو بار باز کنید و ببندید.

9- در این قسمت سوئیچ را از مغزی جدا کنید.

10- به صورت اتوماتیک قفل مرکزی دوبار باز و بسته می­شود.

11- دکمه­ های روی ریموت یاریس کنترل را به مدت 5 ثانیه با هم فشرده نگه دارید.

12-ریموت یاریس به طور دقیق معرفی شده است.

سعی کنید ازریموت یاریس به خوبی محافظت کرده و صدمه وآسیب به آن خودداری کنید.